Podatkovni standard XML, uporaba standarda xml v geodeziji (GML in SVG), ontologije, objektno programiranje (programiranje razredov in objektov, knjižnice razredov, izdelava okenskih programov z grafiko, baze podatkov, jezik sql, načrtovanje in programiranje podatkovnih baz), izdelava porazdeljenih informacijskih sistemov (varnost podatkov, elektronski digitalni podpis, avtentikacija, šifriranje podatkov, standardi za varno izmenjavo podatkov, zlorabe podatkov), spletni in storitveni programi (xml spletne storitve, wsdl - jezik za zapis spletnih storitev, soa - servisno orientirana arhitektura, uporaba spletnih storitev v geodeziji), uporaba metod umetne inteligence v geodeziji, strojno učenje z nevronskimi mrežami.

Urnik:
četrtek, 8-11 (III/6)

Govorilne ure:
ponedeljek 9-10, soba 035

Informacije:
matevz.dolenc@fgg.uni-lj.si
(v subject obvezno napišite TUN-AOP)

četrtek, 2.10.2014

 • Uvod
 • Ponovitev Visual Basic
  • konzolni programi in okenski programi
  • osnovni programski koraki: vnos podatkov, izračun, izpis rezultatov
  • izpis v konzolno okno (Console.Write(), Console.WriteLine())
  • Zanke (Do ... Loop While, Do ... Loop Until)
 • Uvod v Python
 • Izvorna koda:
 • Naloga: Namestitev programskega sistema Python na domačem računalniku.

četrtek, 9.10.2014

 • Uvod v Python:
  • Zagon Python skript iz ukazne vrstice.
  • Seznami v Pythonu.
  • for zanka
 • Uvoz tekstovnih podatkov v Excel in risanje razpršenih grafov.
 • Izvorna koda:

četrtek, 16.10.2014

četrtek, 23.10.2014

četrtek, 30.10.2014

Naloga: V programskem jeziku Python izdelajte program za vnos podatkov o parcelah (katasterska občina, parcelna številka, lastnik, površina, itd.).

 • Program naj omogoča vnos poljubnega števila podatkov.
 • Vnešeni podatki naj se ob koncu vnosa izpišejo na zaslon.
 • Program naj izračuna skupno površino podanih parcel.
 • Izvedba programa mora uporabiti izdelano funkcijo.
 • Program naj omogoča interaktivni ali paketni vnos podatkov.

Oddaja naloge:

 1. Vsebino izdelane naloge zapakirajte v paket .zip. Zip datoteko obvezno poimenujte takole:
  naloga-20141030-Priimek-Ime-VpisnaŠtevilka.zip
 2. Nalogo oddate preko spletnega vmesnika.

Primer rešitve: parcela.py

četrtek, 6.11.2014

Python:

Podatkovni standardi:

 • XML - Extended Markup Language
 • JSON - JavaScript Object Notation
 • IFC - Industry Foundation Classes

Primeri:

 • Izdelajte XML/JSON dokument za shranjevanje poljubnega poligonalnega prereza. Točke prereza so podane z oznako in dvema koordinatama: x in y. Rešitve: xml | json
 • Izdelajte XML dokument, ki vsebuje podatke o dveh geografskih točkah (ime/naslov, koordinate, nadmorska višina)

Povezave:


četrtek, 13.11.2014

Predavanja odpadejo zaradi odsotnosti predavatelja. Nadomeščanje bo izvedeno v dogovoru s študenti.

Naloga:

četrtek, 20.11.2014

Python:

 • Branje in zapisaovaje XML datotek.

Izvorna koda:

četrtek, 27.11.2014

Naloga: Izdelajte Python program, ki podane podatke v tekstovni datoteki pretvori v KML zapis. KML datoteko poglejte v programu Google Earth.

Podatki (glej primer KML-podatki.txt):

 1. vrstica: center x-centra y-centra # ime kraja in x in y koordinata kraja v decimalnih stopinjah
 2. vrstica: n # število podanih krajev (celo število)
 3. ... 3 + n vrstica: kraj x y # kraj in x in y koordinata kraja v decimalnih stopinjah

Navodila:

 1. Pripravite tekstovno datoteko s podatki oz. uporabite podatke v datoteki KML-podatki.txt. Za podatke si lahko npr. sestavite s podatki o koordinatah krajev od koder so študenti v letniku.
 2. V programu Google Earth pripravite preprost primer prikaza vaših izbranih podatkov. V programu shranite podatke v datoteko tipa KML (ne KMZ). V ustvarjeni datoteki preverite način zapisa uporabljenih podatkov. Natančno razlago zapisa KML datoteke lahko poiščete v KML dokumentaciji
 3. Izdelajte program, ki ga zahteva naloga. Delovanje programa preverite na testnih podatkih.

Datoteke:

Rešitev:


četrtek, 4.12.2014

Naloga: Izdelaj program za menjalnico. Programske zahteve:

 • program naj prebere trenutno tečajno listo iz XML datoteke
 • za podano vrednost v EUR naj program izpiše vrednosti v vseh ostali valutah
 • za podano vredno v izbrani valuti naj program izračuna ustrezno vrednost v EUR

Pomoč:

 • Tečajno listo shranite na lokalni disk.
 • V XML datoteki lahko odstranite atribute korenskega XML elementa.

Podatki:

Rešitev:

 • Preprosta rešitev z lokalno datoteko in odstranjenim imenskim prostorom, menjalnica-1.py
 • Rešitev z branjem XML datoteke z Interneta, uporaba 2-D seznama, menjalnica-2.py

četrtek, 11.12.2014

Naloga: Izdelaj program v programskem jeziku Python.

Podatki:

 • Tekstovna datoteka s podatki se nahaja tukaj.
 • Podatki v datoteki so naslednji:
  • 1. vrstica: število vrstic s podatki
  • naslednje vrstice:
   • 1. stolpec: ime kraja stalnega bivališča študenta
   • 2. in 3. stolpec: x in y koordinati kraja
   • 4. stolpec: število študentov, ki so iz kraja
   • 5. stolpec: oddaljenost kraja od Ljubljane v km

Funkcionalne zahteve:

 • Program podatke prebere iz tekstovne datoteke in jih zapiše v izhodno XML datoteko. Oblika XML datoteke ni predpisana.
 • Program naj za podatke izračuna oz. oceni ter izpiše na zaslon naslednje količine:
  • Skupno število prevoženih kilometrov, če se vsi študenti vozijo v Ljubljano vsak dan.
  • Skupno število prevoženih kilometrov, če upoštevate, da se v Ljubljano vozijo le študenti, ki imajo stalno bivališče v kraju, ki je oddaljeno od Ljubljane največ 30 km.
  • Za zgornja primera izračunajte za vsak primer še skupno porabo goriva in skupne stroške goriva. Pri tem upoštevajte povprečno porabo goriva (9 l na 100 km) in povprečno ceno za liter goriva (1.4 EUR/l)
  • Program naj v izhodno tekstovno datoteko izpiše podatke za grafični prikaz porabe goriva v odvisnosti od kraja. Pri tem upoštevajte, da se vsak študent pelje v Ljubljano sam. Za grafični prikaz uporabite program MS Excel.

Oddaja naloge:

 • Vsebino izdelane naloge zapakirajte v paket .zip. Zip datoteko obvezno poimenujte takole: 20141211-priimek-ime-vpisnaštevilka.zip
 • Nalogo oddate preko spletnega vmesnika.

Rešitev:

četrtek, 18.12.2014

Ogledali si bomo kako vzpostavimo in uporabimo visoko-propustno računsko okolje, ki je primerno za izvajanje različnih parametričnih študij.

Datoteke:

četrtek, 8.1.2015

Tokrat bomo obravnavali tri različne teme:

 • Osnove varne komunikacije (pdf)
 • Odprto kodni programi (pdf)
 • David Weinberger, “Everything is Miscellaneous: The Power of the New Digital Disorder” (pdf)

četrtek, 15.1.2015

Naloga: V programskem jeziku Python izdelajte program z naslednjimi zahtevami.

Podatki:

 • Podatki so dostopni na spletnem naslovu http://www.meteo.si/met/sl/service/
 • V tabeli samodejnih vremenskih postaj izberite kraj, ki je najbližje vašemu stalnemu bivališču.
 • Za izbran kraj si podatke lahko ogledate v HTML obliki. Upoštevajte samo prvi (Temperatura) in drugi (Vlažnost) stolpec.

Funkcionalne zahteve:

 • Izbran kraj naj se ob zagonu izdelanega programa izpiše na zaslon.
 • Program podatke prebere iz datoteke in jih izpiše na zaslon.
 • Program za podatke (temperaturo in vlažnost) določi in izpiše na zaslon naslednje vrednosti: povprečno vrednost, standardni odklon, minimalno vrednost, maksimalno vrednost
 • Program izračunane vrednosti zapiše v XML obliki v izhodno datoteko. Za shranjevanje podatkov uporabite XML atribute.

četrtek, 22.1.2015

Naloga: Dopolnite program iz prejšnjega tedna.

 • V datoteko XML zapišite prebrane podatke. Podatkovno struktura XML datoteke ni predpisana.
 • V programu MS Excel narišite grafa za gibanje temperature in vlažnosti.
 • V programu MS PowerPoint pripravite krateko predstavitev programa. Predstavitev naj vsebuje izdelana grafa.

Rešitev: meteo.zip