Podatkovni standard XML, uporaba standarda xml v geodeziji (GML in SVG), ontologije, objektno programiranje (programiranje razredov in objektov, knjižnice razredov, izdelava okenskih programov z grafiko, baze podatkov, jezik sql, načrtovanje in programiranje podatkovnih baz), izdelava porazdeljenih informacijskih sistemov (varnost podatkov, elektronski digitalni podpis, avtentikacija, šifriranje podatkov, standardi za varno izmenjavo podatkov, zlorabe podatkov), spletni in storitveni programi (xml spletne storitve, wsdl - jezik za zapis spletnih storitev, soa - servisno orientirana arhitektura, uporaba spletnih storitev v geodeziji), uporaba metod umetne inteligence v geodeziji, strojno učenje z nevronskimi mrežami.

Urnik:
ponedeljek, 12 - 15 (RU I/4)
torek, 11 - 14 (RU IV/5)

Govorilne ure:
ponedeljek 9 - 10, soba 035

Informacije:
matevz.dolenc@fgg.uni-lj.si

torek, 22.2.2022

 • Uvod v Python
 • Izvorna koda:
 • Naloga: Namestitev programskega sistema Python na domačem računalniku.

torek, 1.3.2022

 • Naloga: V programskem jeziku Python izdelajte program za izračun nekaterih vrednosti v poljubnem pravokotniku naslednjimi zahtevami:
  • Interaktivni vnos podatkov pravokotnika (strinici a in b).
  • Izračun in izpis ploščine, obsega ter dolžine diagonale podanega pravokotnika.
  • Izračun in izpis kota med diagonalo in osnovno stranico pravokotnika.
  • Rešiteve:
 • Uvod v Python:
  • Zagon Python skript iz ukazne vrstice.
  • Seznami v Pythonu.
  • for zanka

torek, 8.3.2022

 • Naloga: V programskem jeziku Python izdelajte program za izpis indeksov elementov poljube matrike:
 • Uvod v Python:
  • for zanka

torek, 15.3.2022

 • Uvod v Python:
  • while zanka
  • izpis v datoteko
 • Uvoz tekstovnih podatkov v Excel in risanje razpršenih grafov.
 • Izvorna koda:

torek, 22.3.2022

Uvod v Python:

 • dodajanje elementov v seznam
 • braznje iz tekstovnih datotek

Naloga: V programskem jeziku Python izdelajte program za vnos podatkov o parcelah (katasterska občina, parcelna številka, lastnik, površina, itd.).

 • Program naj omogoča vnos poljubnega števila podatkov.
 • Vnešeni podatki naj se ob koncu vnosa izpišejo na zaslon.
 • Program naj izračuna skupno površino podanih parcel.
 • Izvedba programa mora uporabiti izdelano funkcijo.
 • Program naj omogoča interaktivni vnos podatkov.

Primer rešitve: parcela.py

torek, 29.3.2022

torek, 5.4.2022

Python:

Podatkovni standardi:

 • XML - Extended Markup Language
 • JSON - JavaScript Object Notation
 • IFC - Industry Foundation Classes

Primeri:

 • Izdelajte XML/JSON dokument za shranjevanje poljubnega poligonalnega prereza. Točke prereza so podane z oznako in dvema koordinatama: x in y. Rešitve: xml | json
 • Izdelajte XML dokument, ki vsebuje podatke o dveh geografskih točkah (ime/naslov, koordinate, nadmorska višina)

Povezave:


torek, 12.4.2022

Python:

 • Branje in zapisovanje XML datotek.

Izvorna koda:

torek, 26.4.2022

Naloga: Izdelaj program za menjalnico. Programske zahteve:

 • program naj prebere trenutno tečajno listo iz XML datoteke
 • za podano vrednost v EUR naj program izpiše vrednosti v vseh ostali valutah
 • za podano vredno v izbrani valuti naj program izračuna ustrezno vrednost v EUR

Pomoč:

 • Tečajno listo shranite na lokalni disk.
 • V XML datoteki lahko odstranite atribute korenskega XML elementa.

Podatki:

Rešitev:

 • Primer lokalno shranjene tečajne liste z odstranjenim imenskim prostorom, dtecbs.xml
 • Preprosta rešitev z lokalno datoteko in odstranjenim imenskim prostorom - implementiran samo prvi del naloge, ki za podan znesek v EUR izpiše vrednost v vseh ostalih valutah, menjalnica-0.py
 • Preprosta rešitev z lokalno datoteko in odstranjenim imenskim prostorom, menjalnica-1.py
 • Rešitev z branjem XML datoteke z Interneta, uporaba 2-D seznama, menjalnica-2.py

torek, 3.5.2022

Program Meteo: V programskem jeziku Python izdelajte program z naslednjimi zahtevami.

Podatki:

 • Podatki so dostopni na spletnem naslovu http://www.meteo.si/met/sl/service/
 • Stari podatki: meteo-podatki.txt
 • V tabeli samodejnih vremenskih postaj izberite kraj, ki je najbližje vašemu stalnemu bivališču.
 • Za izbran kraj si podatke lahko ogledate v HTML obliki. Upoštevajte samo prvi (Temperatura) in drugi (Vlažnost) stolpec.

Funkcionalne zahteve:

 • Izbran kraj naj se ob zagonu izdelanega programa izpiše na zaslon.
 • Program podatke prebere iz datoteke in jih izpiše na zaslon.
 • Program za podatke (temperaturo in vlažnost) določi in izpiše na zaslon naslednje vrednosti: povprečno vrednost, standardni odklon, minimalno vrednost, maksimalno vrednost
 • Program izračunane vrednosti zapiše v XML obliki v izhodno datoteko. Za shranjevanje podatkov uporabite XML atribute.

Oddaja programa:

 • Vse potrebne datoteke (podatki, rezultati, program, ...) združite v ZIP datoteko. Datoteko poimenujete po naslednjem vzorcu (samo male črke): priimek_ime-vpisna_številka.zip
 • Datoteko oddate v spletni učilnici.

Rešitev: meteo.zip

torek, 10.5.2022 in 17.5.2022

Ogledali si bomo kako vzpostavimo in uporabimo visoko-propustno računsko okolje (Condor):


torek, 24.5.2022

V programskem jeziku Python izdelajte program.

Podatki:

 • Podatki so dostopni tukaj.
 • Podatki v datoteki so:
  • 1. vrstica: Naslov tekmovanja
  • 2. vrstica: Disciplina
  • 3. vrstica: Število rezultatov
  • Naslednje vrstice:
   • Štartna številka
   • Priimek
   • Ime
   • Država
   • Čas [m:ss.dd]
   • Čas v decimalnih sekundah

Funkcionalne zahteve:

 • Program na začetku izpiše vaš priimek in ime ter vpisno številko
 • Program podatke prebere iz tekstovne datoteke in jih shrani v ustrezne spremenljivke.
 • Program podatke izpiše:
  • ... na zaslon v obliki tabele.
  • ... v XML datoteko. Oblika XML datoteke ni predpisana
 • Program naj določi in na zaslon izpiše:
  • Podatke najhitrejše tekmovalke
  • Povprečen čas vseh tekmovalk in povprečen čas tekmovalk s štartnimi številkami od 16 do 22
 • Izračunane količine preverite v programu MS Excel.

Rešitev: smuk.py


Copyright © Matevž Dolenc. All rights reserved.