Podatkovni standard XML, uporaba standarda xml v geodeziji (GML in SVG), ontologije, objektno programiranje (programiranje razredov in objektov, knjižnice razredov, izdelava okenskih programov z grafiko, baze podatkov, jezik sql, načrtovanje in programiranje podatkovnih baz), izdelava porazdeljenih informacijskih sistemov (varnost podatkov, elektronski digitalni podpis, avtentikacija, šifriranje podatkov, standardi za varno izmenjavo podatkov, zlorabe podatkov), spletni in storitveni programi (xml spletne storitve, wsdl - jezik za zapis spletnih storitev, soa - servisno orientirana arhitektura, uporaba spletnih storitev v geodeziji), uporaba metod umetne inteligence v geodeziji, strojno učenje z nevronskimi mrežami.

Urnik:
torek, 10 - 13 (RU IV/5)
četrtek, 8 - 11 (RU IV/5)

Govorilne ure:
ponedeljek 9 - 10, soba 035

Informacije:
matevz.dolenc@fgg.uni-lj.si

četrtek, 1.10.2020

torek, 6.10.2020

 • Uvod v Python
 • Izvorna koda:
 • Naloga: Namestitev programskega sistema Python na domačem računalniku.

četrtek, 8.10.2020

 • Naloga: V programskem jeziku Python izdelajte program za izračun nekaterih vrednosti v poljubnem pravokotniku naslednjimi zahtevami:
  • Interaktivni vnos podatkov pravokotnika (strinici a in b).
  • Izračun in izpis ploščine, obsega ter dolžine diagonale podanega pravokotnika.
  • Izračun in izpis kota med diagonalo in osnovno stranico pravokotnika.
  • Rešitev, pravokotnik.py
 • Uvod v Python:
  • Zagon Python skript iz ukazne vrstice.
  • Seznami v Pythonu.
  • for zanka
 • Uvoz tekstovnih podatkov v Excel in risanje razpršenih grafov.
 • Izvorna koda:

torek, 13.10.2020

 • Naloga: V programskem jeziku Python izdelajte program za izpis indeksov elementov poljube matrike:
  • Interaktivni vnos podatkov o velikosti matrike.
  • Izpis elementov matrike v obliki [i,j].
  • Rešitev:
 • Uvod v Python:
  • for in while zanka
  • izpis v datoteko
 • Uvoz tekstovnih podatkov v Excel in risanje razpršenih grafov.
 • Izvorna koda:

četrtek, 15.10.2020

Naloga: V programskem jeziku Python izdelajte program za vnos podatkov o parcelah (katasterska občina, parcelna številka, lastnik, površina, itd.).

 • Program naj omogoča vnos poljubnega števila podatkov.
 • Vnešeni podatki naj se ob koncu vnosa izpišejo na zaslon.
 • Program naj izračuna skupno površino podanih parcel.
 • Izvedba programa mora uporabiti izdelano funkcijo.
 • Program naj omogoča interaktivni vnos podatkov.

Primer rešitve: parcela.py

torek, 20.10.2020

četrtek, 22.10.2020

Naloga: V programskem jeziku Python izdelaj program. Podatki za nalogo za dostopni v TXT datoteki.

Podatki v datoteki so:

 • 1. vrstica: število vrstic s podatki
 • naslednje vrstice:
  • 1. stolpec: ime kraja stalnega bivališča študenta
  • 2. in 3. stolpec: x in y koordinati kraja
  • 4. stolpec: število študentov, ki so iz kraja
  • 5. stolpec: oddaljenost kraja od Ljubljane v km

Funkcionalne zahteve:

 • Program podatke prebere iz tekstovne in jih zapiše v izhodno datoteko druge oblike. Oblika izhodne datoteke ni predpisana.
 • Program naj za podatke izračuna oz. oceni ter izpiše na zaslon naslednje količine (vse količine se izračunajo za en povprečen mesec v študijskem letu):
  • Skupno število prevoženih kilometrov, če se vsi študenti vozijo v Ljubljano vsak dan.
  • Skupno število prevoženih kilometrov, če upoštevate, da se v Ljubljano vozijo le študenti, ki imajo stalno bivališče v kraju, ki je oddaljeno od Ljubljane največ 50 km.
  • Za zgornja primera izračunajte za vsak primer še skupno porabo goriva in skupne stroške goriva. Pri tem upoštevajte povprečno porabo goriva (7l na 100km) in povprečno ceno za liter goriva (1.1 EUR/l)
 • Program naj v izhodno tekstovno datoteko izpiše podatke za grafični prikaz porabe goriva v odvisnosti od kraja. Pri tem upoštevajte, da se vsak študent pelje v Ljubljano sam. Za grafični prikaz uporabite program MS Excel.

Rešitev naloge: izpitna-naloga.zip

torek, 27.10.2020 in četrtek, 29.10.2020

Python:

Podatkovni standardi:

 • XML - Extended Markup Language
 • JSON - JavaScript Object Notation
 • IFC - Industry Foundation Classes

Primeri:

 • Izdelajte XML/JSON dokument za shranjevanje poljubnega poligonalnega prereza. Točke prereza so podane z oznako in dvema koordinatama: x in y. Rešitve: xml | json
 • Izdelajte XML dokument, ki vsebuje podatke o dveh geografskih točkah (ime/naslov, koordinate, nadmorska višina)

Povezave:Copyright © Matevž Dolenc. All rights reserved.